Home Editor's Picks สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร

by admin

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครได้เริ่มก่อตั้งในสมัยที่ นายสุจิตร คอวณิช เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายกำธร กิตติภูมิชัย เป็นศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เริ่มต้นด้วยการให้มีคณะบุคคลได้ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ จัดทำร่างข้อบังคับและวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขอจัดตั้งสมาคม ซึ่ง ดร.บุญประเสริฐ เอี่ยมสำอางค์ ได้ดำเนินการเป็นผู้ขออนุญาตจัดตั้งสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครต่อสำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และได้รับใบอนุญาตเลขที่ ค.489/2534 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2534

Related Articles