Home Golf แนะนำโครงการพิเศษฯ (ป.ตรี-ป.โท-ป.เอก)

แนะนำโครงการพิเศษฯ (ป.ตรี-ป.โท-ป.เอก)

by admin

แนะนำโครงการพิเศษฯ
(ป.ตรี-ป.โท-ป.เอก)
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Innovation Management (SSRU)

ศูนย์สมุทรสงคราม ติด ถ.พระราม 2

โดยผู้จัดการโครงการฯ ภาคกลาง
คุณปุ๊ก กชนิภา อินทสุวรรณ์
Tel. 061-939-9466

อาจารย์เฉลิมชัย ไวยชิตา
Mobile 085-811-5039
ID Line 085-811-5039

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดเรียนในหลักสูตร

ระดับปริญาตรี /หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ (ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร รวม 100,000 บาท,ระยะเวลา เรียน 2 ปี)

ระดับปริญญาโท /หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ (ค่าใช้จ่ายลงทะเบียน ตลอดหลักสูตร รวม 130,000 บาท,ระยะเวลาเรียน 5 ภาคเรียน

ระดับปริญญาเอก/หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ (ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเรียน ตลอดหลักสูตรรวม 500,000 บาท , 8 ภาคเรียน )

(ภาคพิเศษ) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
สถานที่เรียน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โครงการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
สนใจติดต่อสอบถาม คุณกชนิภา อินทสุวรรณ์ ผู้จัดการโครงการพิเศษ จังหวัดสมุทรสาครและภาคกลาง 0619399466

Related Articles